Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Miloš Kozohorský, se sídlem Modřická 260/22, 664 48 Moravany, IČO: 76580300, (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Modřická 260/22, 664 48 Moravany

email: info@moravany.cz, telefon: +420 530 510 510

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a a které správce získal na základě Vaší svobodné vůle.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Účel a zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vznik, správa a ukončení smluvních vztahů, tedy pro účely vzájemného plnění smluvních povinností na základě smluvního s obchodními partnery či zákazníky (např. provádění plateb, doručování zboží a dodávka služeb),
 • plnění zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zajištění listinných a jiných důkazů pro ochranu právních nároků pro případné mimosoudní, soudní, správní či trestní řízení
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR),
 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR,
 • oprávněný zájem, tj. zabránění vzniku škod na majetku a reputaci (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR)
 1. Ze strany správce nedochází individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu trvání smluvního vztahu,
 • pod dobu 10 let od skončení příslušného účetního období, kterého se týkají účetní a daňové doklady obsahující osobní údaje, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • po dobu trvání 10-leté objektivní promlčecí doby dle ustanovení § 629, 636 a 638 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, prodlouženou o další 1 rok s ohledem na možnou prodlevu mezi zahájením soudního sporu a doručením žaloby.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání služeb nebo zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující provoz sítě elektronických komunikací a dalších služeb související s touto činností.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, mj. zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Zaškrtnutím souhlasu a následným odesláním poptávky prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Uzavřením smlouvy o poskytování služeb v elektronických komunikací se Správcem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.